نشانی

تهران، خیابان سلیمان خاطر، خیابان ملایری پور غربی، شماره ۹۴، واحد ۶

تلفن

۰۲۱-۸۸۳۴۸۹۶۷

۰۲۱-۸۸۳۲۹۵۴۳

نمابر

۰۲۱-۸۸۳۲۹۶۶۸

پست الکترونیک

info@datismed.com

داتیس درمان تدبیر