نشانی

ایران ،تهران ،خیابان بهار ،ساختمان بهار ،طبقه هشتم ،واحد ۷۰۰

پست الکترونیک

info@datismed.com

نمابر

۹۳ ۳۵ ۶۰ ۷۷ ۲۱ ۹۸+

تلفن

۰۰۹۸-۲۱-۷۷۶۰۳۵۰۲

۰۰۹۸-۲۱-۷۷۶۰۳۸۰۲